We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Cyflwyno Swyddog Lles yr Uned

Ein nod yw darparu gwasanaeth cyfrinachol cefnogi lles sy’n ymateb i anghenion milwyr, teuluoedd a’r gadwyn awdurdod, sy’n bodloni gofynion statudol ac sy’n helpu i gynnal effeithiolrwydd ymgyrchol y personél sy’n gwasanaethu yn y Gatrawd.

I gyrraedd y nod hwn, bydd Swyddfa Les y Gwarchodlu Cymreig yn rhoi cymorth sylfaenol i filwyr a’u teuluoedd i geisio lleddfu’r problemau sy’n gysylltiedig â gwasanaeth milwrol.

Sut gallwn ni helpu?

Mae pum maes gwaith allweddol yn perthyn i Swyddfa Les yr Uned:

 1. Cynorthwyo Integreiddio Cymdeithasol – i helpu unigolion a theuluoedd i ymgartrefu yn eu hardal newydd.
 2. Darparu gwasanaeth i helpu – nid cwnselwyr mo staff Swyddfa Les yr Uned ond, drwy gymhwyso hyfforddiant priodol ynghyd â’r profiad a fagwyd yn eu gyrfaoedd milwrol, gall ein staff ddarparu gwasanaeth cefnogi cyfrinachol a defnyddiol.
 3. Rhoi gwybodaeth am y Fyddin a’r Uned – gan sicrhau bod ein teuluoedd yn cael gwybod beth sy’n digwydd yn y Fyddin ac yn yr Uned.
 4. Cefnogi unigolion a gwŷr a gwragedd yn ystod cyfnodau ar wahân – mae bod i ffwrdd o fannau cyfarwydd, teuluoedd gwreiddiol, gwŷr a gwragedd, partneriaid a phlant yn rhan anochel o fywyd y Fyddin. Mae Swyddfa Les yr Uned yn chwarae rhan allweddol i alluogi unigolion a theuluoedd i ymdopi â’r gwahanu hwn yn y modd gorau posibl.
 5. Cysylltu ag asiantaethau cysylltiedig ac asiantaethau eraill y Fyddin – yr asiantaeth allweddol i Swyddfa Les yr Uned yw Gwasanaeth Lles y Fyddin (AWS). Fodd bynnag, rydym yn cysylltu hefyd ag asiantaethau eraill:
 • Gwasanaeth Lles y Fyddin – Canolfannau Cyngor Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles Lleol / Canolfannau Meddygol Lleol.
 • Gweithrediaeth Dai’r Weinyddiaeth Amddiffyn - Trosglwyddo / Meddiannu llety i deuluoedd milwyr.
 • Tai – cymdeithasau Awdurdodau Tai Lleol.
 • Asiantaethau Lles Cymdeithasol y DU – yr Adran Nawdd Cymdeithasol, Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwasanaethau Prawf etc.
 • Yr Asiantaeth Cynnal Plant (CSA) – Canolbwynt y Lluoedd.
 • Budd-daliadau – Credyd Treth i Deuluoedd sy’n Gweithio, Budd-dal Plant, Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn etc.
 • Addysg i Blant Milwyr – yr Adran dros Addysg a Chyflogaeth, Awdurdodau Addysg lleol, Ysgolion Lleol etc
 • Adran Mewnfudo a Chenedligrwydd – Fisâu a gwybodaeth am Genedligrwydd.
 • Cyngor ar Bopeth.

Tîm lles yr uned

Mae gan y tîm brofiad helaeth a blynyddoedd lawer o wasanaeth yn y Gwarchodlu Cymreig; mae gennym ddwy swyddfa, un i’r teuluoedd yn ardal y milwyr priod ac un arall yn y gwersyll i’r milwyr sengl sy’n gwasanaethu. Cofiwch ein bod yn darparu ar gyfer pawb, milwyr sengl sy’n gwasanaethu, rhieni sengl a pharau priod. Os nad ydyn ni’n gwybod yr atebion, rydyn ni’n adnabod rhywun sy’n eu gwybod!

Cysylltwch â’r tîm lles drwy lenwi’r ffurflen e-bost hon a’i chyflwyno

Please select the option that best describes your query

CAPTCHA code image
Speak the codeChange the code
 

Share this page

Bookmark and Share