We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Ymunwch â ni

Mae ein holl filwyr yn y Gwarchodlu Cymreig yn falch o fod yn Warchodluwyr ac yn falch o’n treftadaeth Gymreig. Mae pob un ohonom, o’r milwr ieuengaf i’r swyddog uchaf, yn ystyried mai Gwarchodluwyr ydym yn anad dim. Ymrestrwch heddiw a byddwch chithau hefyd yn falch o fod yn Warchodluwr.

Swydd neu Yrfa?

Mae bod yn Warchodluwr yn llawer mwy na swydd, mae’n yrfa. Mewn gwirionedd, pan fyddwch wedi ymuno â theulu’r Gatrawd, byddwch chi’n un ohonom ni; hynny fydd eich bywyd. Rydyn ni’n un teulu ac yn un Gatrawd, sy’n falch iawn o’n gorffennol a’n presennol ac sy’n edrych ymlaen at ein dyfodol.
A chithau’n Warchodluwr, gallwch ddisgwyl bod yn ei chanol hi gan amlaf, gan ddelio â’r sefyllfaoedd caletaf yn unrhyw ran o’r byd ar amrywiaeth o orchwylion o gadw’r heddwch i ymladd rhyfeloedd gan gynnwys ymgyrchoedd cymorth dyngarol.

Beth sydd ar gael?

 • Cyfraddau Tâl cynhwysfawr 
 • Chwe wythnos o wyliau yn ogystal â gwyliau banc bob blwyddyn 
 • Her ac Antur 
 • Hyfforddiant Ardderchog 
 • Rhagolygon da
 • Pensiwn a gofal meddygol a deintyddol am ddim

Swyddi Arbenigol

 • Reifflwr
 • Gŵr mortar 
 • Cêl-saethwr 
 • Rhagchwiliwr 
 • Arbenigwr Cyfathrebu 
 • Arloeswr Ymosod 
 • Gynnwr Atal Tanciau 
 • Gyrrwr 
 • Hyfforddwr Ymarfer Corff 
 • Gynnwr Peiriant 
 • Meddyg Ymladd 
 • Arbenigwr Logistaidd 
 • Drymiwr 
 • Gweinydd yn yr Ystafell Fwyta 
 • Swyddog Recriwtio

Felly beth ydyn ni’n ei gynnig?

Yr hyn y gallwn ei gynnig i chi yw’r cyfle i ymuno â’r Gwarchodlu Cymreig a gwasanaethu ochr yn ochr â chyd-Gymry (Cymry yw 99% o’r Gwarchodlu Cymreig, a hwythau’n dod o’r Gogledd ac o’r De). Byddwn yn gofalu amdanoch wrth ichi ymrestru (ein Swyddogion Recriwtio a’n Tîm Cymorth Catrodol) ac wrth hyfforddi (byddwch chi’n cael eich hyfforddi gan Hyfforddwyr y Gwarchodlu, gan gynnwys Gwarchodluwyr Cymreig).

Bydd eich teulu’n gallu ymweld â chi yn ystod eich hyfforddiant yn ystod Diwrnod Teulu yn Catterick ac ar gyfer eich parêd cwblhau ar ôl ichi lwyddo i orffen y cwrs. Yn ystod yr ymweliadau hyn, byddwch chi’n gallu cwrdd ag aelodau o’r Bataliwn a gallant sôn wrthych am fywyd yn y Bataliwn.

Cyfleoedd i Deithio

Cynigiwn gyfleoedd eithriadol i deithio. Peidiwch â cholli’r cyfle i fyw gyrfa ddiddorol ac amrywiol am y tymor hir. Buom i nifer o leoedd yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf – ymarferion yn Belize, Canada, Gibraltar, Moroco, yr Almaen a Kenya a thymhorau chwe mis yn Irac, Bosnia, Kosovo ac Affganistan.
Byddwch chi hefyd yn cael y cyfle i deithio dros y byd i gefnogi unedau a chatrodau eraill.

Cymwysterau

A chithau’n Warchodluwr Cymreig, gallwch ennill nifer o gymwysterau sy’n amrywio o drwyddedau gyrru Categori B, C a D i NVQ Lefel 4 mewn Cyfathrebu, Peirianneg TG, prentisiaethau Diogelwch, NVQ mewn Gwasanaethau Cyhoeddus, Diploma BTEC mewn Ymgyrchoedd Rhyddhau i BTEC Lefel 3 mewn Datblygu Hyfforddiant Ymgyrchol yn ogystal â chymwysterau sifil i gydnabod eich sgiliau arwain a rheoli o’r wybodaeth a’r profiad a gewch yn y Gwarchodlu Cymreig.

Swyddogion Recriwtio yng Ngogledd Cymru

Mae’n bosibl mai ymuno â’r Gwarchodlu Cymreig fydd y penderfyniad gorau a wnewch chi yn eich byw. Mae hefyd yn benderfyniad mawr, felly mae’n siŵr y bydd gennych lawer i’w ofyn.

Ceisiwn ateb yr holl gwestiynau hynny a helpu i’ch cyflwyno i un o’r llwybrau gyrfa mwyaf cyffrous sydd ar gael, un sy’n gallu cynnig profiadau bywyd ichi na allai llawer o swyddi eraill byth eu cynnig. Os ydych chi’n credu y gallech chi fod yn gymwys i ymuno â’r Gwarchodlu Cymreig, cysylltwch ag un o’n swyddogion recriwtio isod.

Sarsiant Duffy, Tîm Cymorth Catrodol (y Gogledd), Awyrlu Brenhinol y Fali, Caergybi, Ynys Môn, LL65 3YN.
Rhif Ffôn: 07790 887959

Sarsiant Williams 31, ACIO y Rhyl, y Neuadd Ymarfer, John Street, y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 1PP.
Rhif Ffôn: 01745 334244

Sarsiant O'Brian, AFCO Wrecsam, Tŷ Halkyn, Ffordd Rhosddu, Wrecsam, LL11 1NE.
Rhif Ffôn: 01978 263635

Swyddogion Recriwtio yn Ne Cymru

Mae’n bosibl mai ymuno â’r Gwarchodlu Cymreig fydd y penderfyniad gorau a wnewch chi byth. Mae hefyd yn benderfyniad mawr, felly mae’n siŵr y bydd gennych lawer i’w ofyn.

Ceisiwn ateb yr holl gwestiynau hynny a helpu i’ch cyflwyno i un o’r llwybrau gyrfa mwyaf cyffrous sydd ar gael, un sy’n gallu cynnig profiadau bywyd ichi na allai llawer o swyddi eraill byth eu cynnig. Os ydych chi’n credu y gallech chi fod yn gymwys i ymuno â’r Gwarchodlu Cymreig, cysylltwch ag un o’n swyddogion recriwtio isod.

Sarsiant Jury, Tîm Cymorth Catrodol y Gwarchodlu Cymreig (y De), Barics y Maendy, Heol yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 3YE. Rhif Ffôn: 02920 781209 Symudol: 07802 851373

Sarsiant Adams, AFCO Caerdydd, Tŷ Southgate, 84 Stryd Wood, Caerdydd, CF1 1ER. Rhif Ffôn: 02920 762818

Sarsiant Cake, ACIO Casnewydd, 4/5 Ffordd y Brenin, Casnewydd, Gwent, NP9 1EX. Rhif Ffôn: 01633 250306

Sarsiant Lloyd 88, ACIO Pontypridd, 8 Heol Gelliwastad, Pontypridd, Morgannwg Ganol, CF37 2BP. Rhif Ffôn: 01443 402189

Sarsiant Warchol, AFCO Abertawe, 17/19 Stryd y Castell, Abertawe, Gorllewin Morgannwg, SA1 1JF. Rhif Ffôn: 01792 478627

Swyddfeydd Eraill

Sarsiant Cooper, AFCO Shrewsbury, 2nd Floor, Princess House, the Square, Shrewsbury, Shropshire, SY11 1JZ.
Rhif Ffôn: 01743 232678

Timau Cymorth Catrodol (RST)

Mae gan y Gwarchodlu Cymreig ddau Dîm Cymorth Catrodol.

Mae Tîm Cymorth Catrodol y Gogledd yn cael ei reoli gan Sarsiant Duffy ac mae yn Awyrlu Brenhinol y Fali, Ynys Môn, LL65 3NE ar y Rhif Ffôn: 01407 742396 /Symudol: 07790 887959.

Mae Tîm Cymorth Catrodol y De’n cael ei reoli gan Faner-Sarsiant Donaghue ym Marics y Maendy, Heol yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 3YE ar y Rhif Ffôn: 02920 781209 / Symudol: 07802 851373.

Mae’r ddau dîm yn rhoi cyflwyniad cyfoes ar fywyd yn y Fyddin, y Troedfilwyr a’r Gwarchodlu Cymreig. Mae gan y ddau dîm brofiad helaeth o ymgyrchoedd mewn amryw wledydd lle bu gwrthdaro, yn ogystal â bywyd bob dydd mewn Bataliwn Troedfilwyr Rheolaidd. Ar ôl pob cyflwyniad, mae’r timau ar gael am gyfnod holi ac ateb.

Mae’r ddau dîm hefyd yn cefnogi’r Llu Cadlanciau Cyfunol yn Ysgol Gyfun Treorci yn ogystal â holl Luoedd Cadlanciau’r Fyddin yng Nghymru ar eu gwersylloedd amrywiol ac ar nosweithiau hyfforddiant pan fydd hynny’n ofynnol.

Mae’r Timau Cymorth Catrodol hefyd yn cynorthwyo elusennau amrywiol fel Plant mewn Angen, Tenovus Cancer Research a LATCH sef mudiad gwirfoddol a sefydlwyd i gefnogi gofynion arbennig y ganolfan oncoleg plant yn Ysbyty Plant Cymru i helpu teuluoedd yr effeithiwyd arnynt ac i hyrwyddo ymchwil i ganser plentyndod.

 • Mae Tîm y Gogledd yn ymdrin â Gogledd Cymru i gyd ac i’r De hyd at Aberystwyth 
 • Mae Tîm y De’n ymdrin â De a Gorllewin Cymru hyd at Aberystwyth

Cyrsiau cipolwg

Mae’r Timau Cymorth Catrodol hefyd yn darparu cyrsiau cipolwg ym Marics y Marchoglu, Hounslow dros gyfnod penwythnos tri diwrnod rhwng dydd Gwener a dydd Sul i gysylltiadau neu ymgeiswyr sydd wedi dangos diddordeb mewn ymuno â’r Gwarchodlu Cymreig.

Share this page

Bookmark and Share