We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Cymru

Mae Corfflu Hyfforddi Swyddogion Prifysgolion Cymru (WUOTC) yn gyfrifol am ddatblygu potensial myfyrwyr prifysgol dethol i fod yn arweinwyr, gan hefyd hybu ymwybyddiaeth am ethos, gwerthoedd a chyfleoedd gyrfaol y Fyddin.

Corfflu Hyfforddi Swyddogion Prifysgolion Cymru (WUOTC) yw un o’r Corffluoedd Hyfforddi Swyddogion mwyaf yn y DU a chanddo ganolfannau mewn pum lle: Caerdydd, Abertawe, Bangor, Aberystwyth a Wrecsam. Am restr lawn o leoliadau hyfforddi, llwythwch y ddogfen ar y dde i lawr.

Daw’r Cwmnïau at ei gilydd ar gyfer ymarferion hyfforddiant milwrol a digwyddiadau cymdeithasol. Ceir hyfforddiant ym mhob lle ar nos Fawrth ac mae’r bar yn Ystafell Fwyta’r Swyddogion ar agor ar ôl hyfforddi.

Nod allweddol yr holl hyfforddiant yn WUOTC yw datblygu sgiliau arwain. Mae hwn yn fedr pwysig a throsglwyddadwy, sy’n ddefnyddiol ym mhob sefyllfa. Byddwch chi felly’n dysgu llawer yn y Corfflu p’un a fyddwch yn dewis ymuno â’r Fyddin ai peidio.

I ddysgu rhagor am Gorfflu Hyfforddi Swyddogion Prifysgolion Cymru ewch i Ffair y Glas yn eich priod brifysgol a siaradwch â staff a chadetiaid presennol. Gallant ddweud wrthych am y Penwythnos Asesu a sut yn union y gallwch ymuno.

Diddordeb? Ffoniwch ni ar 02920726183, neu anfonwch e-bost atom yn: WalesOTC-RAOWO@mod.uk

Hyfforddiant milwrol

Mae WUOTC yn cynnal pum penwythnos o hyfforddiant milwrol bob blwyddyn. Yn ystod y penwythnosau hyn, mae Swyddog-gadetiaid yn dysgu amrywiaeth o sgiliau milwrol gan gynnwys cuddliw, ymarferion trin arfau, ymosodiadau platŵn, a goroesi. Ceir gwersi wythnosol bob nos Fawrth yn ogystal â’r penwythnosau hyn.

Yn ystod yr haf, mae pythefnos o wersyll blynyddol, sydd fel arfer yn cynnwys wythnos o hyfforddiant milwrol ac wythnos o chwaraeon a hyfforddiant anturus. Ar y gwersyll, gall yr hyfforddiant milwrol amrywio o glirio ffrwydron tir i gyrsiau ymosod i gludo pobl wedi’u hanafu. Ceir hefyd ymweliadau diwylliannol â lleoedd fel y Goedfa Goffa Genedlaethol.

Hyfforddiant Anturus, Chwaraeon a Chymdeithasu

Hyfforddiant anturus

Mae hyfforddiant anturus yn rhan hanfodol o’r Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Filwrol, gan gynnig heriau a hyfforddiant sgiliau mewn ystod eang o amgylcheddau nad ydynt yn rhai milwrol.

Mae Corfflu Hyfforddi Swyddogion Prifysgolion Cymru’n trefnu 9 taith hyfforddiant anturus y flwyddyn, ar gyfartaledd. Y llynedd, trefnwyd teithiau gan gynnwys sgïo yn yr Alpau, hwylio yn Croatia, dringo yng Ngwlad Groeg, syrffio yn Nyfnaint, caiacio môr yn Cyprus, teithiau cerdded hir yn Transylvania, parasiwtio yn California a rafftio dŵr gwyn yn Bavaria.


Chwaraeon

Mae gan Gorfflu Cymru dimau rygbi, pêl-droed, traws gwlad, pêl-rwyd a hoci. Maent yn cystadlu yn erbyn Corffluoedd Hyfforddi Swyddogion Prifysgol eraill mewn gemau unigol ac yng nghystadleuaeth flynyddol Cwpan y Frenhines yn RMA Sandhurst rhwng y Corffluoedd Hyfforddi Swyddogion. Ceir hefyd fabolgampau rhwng y cwmnïoedd ddwywaith y flwyddyn.


Cymdeithasu

Ystyrir gan lawer mai Corfflu Hyfforddi Swyddogion Prifysgolion Cymru yw’r clwb gorau yn y Brifysgol. Mae’r cyfeillgarwch sy’n cael ei greu drwy gydol yr hyfforddiant a’r ffordd o fyw yn golygu bod ymdeimlad mawr o berthyn ac mae hyn yn ychwanegu at awyrgylch y digwyddiadau cymdeithasol. P’un ai fel grŵp yn dychwelyd i’r bar ar ôl diwrnod hir o hyfforddi, neu’r uned gyfan yn mwynhau Dawns Fai – mae llawer o hwyl i’w chael!

Mae Corfflu Cymru hefyd yn cynnal 4 cinio catrodol y flwyddyn, parti coctêl a noson 'Tabyrddu’r Enciliad' lle mae swyddog-gadetiaid yn croesawu gwesteion o’r gymuned ddinesig a’r byd busnes ehangach ynghyd ag uwch aelodau milwrol o’r Fyddin.