We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Polisi diogelwch

Mae’r dudalen hon yn diffinio polisi cyffredinol y Fyddin sy’n llywodraethu’r modd y defnyddir ei hadnoddau rhyngrwyd allanol. Gweinyddiaeth Amddiffyn y DU yw’r awdurdod gweithredol ar gyfer enw parth swyddogol army.mod.uk.

Mae holl systemau gwybodaeth y Weinyddiaeth Amddiffyn yn rhwymedig i drefn gofnodi a monitro gyda’r bwriad o’u diogelu a sicrhau bod gwasanaethau rhyngrwyd y Fyddin ar gael o hyd i bob defnyddiwr. Mae hyn yn cynnwys gweithdrefnau archwilio llaw ac awtomataidd i nodi ymgeisiau anawdurdodedig i lanlwytho neu newid gwybodaeth, neu i achosi niwed fel arall.

Ni fydd unrhyw wybodaeth a gofnodir yn cael ei defnyddio i adnabod defnyddwyr unigol na’u harferion defnyddio oni bai bod hynny’n ofynnol ar gyfer gweithgareddau â’r awdurdod priodol i ddiogelu neu orfodi cyfraith. At y diben hwn yn unig y cedwir ac y defnyddir logiau data crai. Trowch at y dudalen Preifatrwydd i gael gwybod rhagor am ein polisïau preifatrwydd.

Cyhoeddir gwefan hon y Fyddin o dan awdurdod yr Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn, ac mae’n cynnwys gwybodaeth wedi’i hawdurdodi’n briodol i’w rhyddhau i’r cyhoedd cyffredinol. Mae’n destun y rheoliadau hawlfraint a osodwyd yn y safle hwn.

Gwaherddir yn llwyr ymgeisiau anawdurdodedig i lanlwytho gwybodaeth neu newid gwybodaeth am y gwasanaethau hyn, ac mae modd eu cosbi o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990.

Dylai unrhyw wefan sy’n honni bod yn un o asedau swyddogol y Fyddin fod yn defnyddio’r enw parth swyddogol hwn felly. Mae nifer o achosion etifeddiaeth lle nad yw’r confensiwn hwn yn cael ei ddilyn eto.

Os oes unrhyw amheuaeth ynghylch dilysrwydd gwefan nad yw’n dilyn y confensiwn enwi hwn, rhowch wybod i’r Tîm Cyfryngau Digidol ym Mhencadlys y Lluoedd Tir gan ddefnyddio ffurflen gysylltu’r safle hwn.

Share this page

Bookmark and Share