We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Rhyddid Gwybodaeth

Daeth Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 i rym ym mis Ionawr 2005 ac mae’n rhoi hawliau cyfreithiol i unrhyw un gael at wybodaeth sy’n cael ei chadw gan awdurdod cyhoeddus. Y Weinyddiaeth Gyfiawnder sy’n gyfrifol am bolisïau rhyddid gwybodaeth yn y DU.

Os ydych chi’n aelod o’r cyhoedd sydd am wybod sut i gyflwyno cais am ryddid gwybodaeth, ewch i wefan Directgov.

Prif nodweddion y ddeddfwriaeth:

  • Mae’r Ddeddf yn rhoi hawl cyffredinol i gael at bob math o wybodaeth a gofnodwyd sy’n cael ei chadw gan awdurdodau cyhoeddus. Mae rhai eithriadau i’r hawl hwn, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn ei gwneud yn ofynnol ystyried pob achos yn unigol o ran y cydbwysedd budd cyhoeddus.
  • Mae’r Ddeddf yn berthnasol i bob awdurdod cyhoeddus. Mae Atodlen 1 o’r Ddeddf yn manylu ymhellach ar y sefydliadau sy’n cael eu cynnwys. Yn y Weinyddiaeth Amddiffyn, dim ond y Lluoedd Arbennig a’r unedau milwrol sy’n rhoi cymorth i Bencadlys Cyfathrebu’r Llywodraeth sydd y tu allan i’r Ddeddf.

I gael gwybod rhagor am y Ddeddf, ewch i wefan y Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Hawlfraint a’r Safle Rhyddid Gwybodaeth

Nid yw cyflenwi gwybodaeth o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi’r hawl awtomatig i’r unigolyn neu’r sefydliad ailddefnyddio’r dogfennau mewn ffordd a fydd yn torri hawlfraint, er enghraifft, drwy wneud copïau lluosog neu eu cyhoeddi. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth y gofynnir amdani at ddibenion ailddefnyddio.

Share this page

Bookmark and Share