We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Peirianwyr Brenhinol Mynwy Brenhinol

Peirianwyr Brenhinol Mynwy Brenhinol yw’r unig uned milisia yn y Fyddin Brydeinig erbyn hyn ac, fel y cyfryw, hi yw catrawd hynaf y Lluoedd wrth Gefn wedi iddi ymddangos mor gynnar â 1539 yn y Mwstwr Brenhinol o Unedau Milwrol yn y Deyrnas Unedig.

Pwy Ydym Ni

A hithau’n wreiddiol yn Uned Milisia Troedfilwyr a oedd yn gyfrifol am amddiffyn cartref, trodd Troedfilwyr Ysgafn Mynwy Brenhinol yn uned Peirianwyr yn 1877 ac yn uned Peirianwyr Brenhinol yn 1896. Peirianwyr Brenhinol Mynwy Brenhinol (Milisia) yw’r unig gatrawd â dau “Brenhinol” yn ei theitl a hi yw’r unig uned o Beirianwyr Brenhinol y mae ei haelodau’n gwisgo bathodyn capan Adran Tywysog Cymru.

Mae’r Pencadlys Catrodol ar dir Castell Trefynwy ac yng Ngwersyll Vauxhall, yn Nhrefynwy. Mae’r Gatrawd yn cynnwys tri Sgwadron Maes gyda thua 140 o bersonél wedi’u lleoli mewn sawl Canolfan Byddin Wrth Gefn yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr, De Cymru, Bryste ac Ynysoedd y Sianel.

Y Canolfannau Byddin Wrth Gefn ar gyfer Peirianwyr Brenhinol Mynwy Brenhinol (Milisia) yw:

• Sgwadron Maes 100 (Milisia): Cwmbran, Abertawe, Caerdydd a Bryste
• Sgwadron Maes 225 (Milisia): Oldbury, Stoke-on-Trent a Cannock.
• Sgwadron Maes Jersey (Milisia): St Helier a St Peter Port.

Mae’r Gatrawd yn rhan o Grŵp Peirianwyr (Cymorth Seilwaith) ger Nottingham ac rydym yn darparu medrusrwydd Peirianwyr Ymladd organig i’r Grŵp. Er mwyn datblygu a chynnal y medrusrwydd hwn, mae’r Gatrawd yn hyfforddi ochr yn ochr â Chatrawdau Peirianwyr Ymladd Grŵp Peirianwyr (Cymorth Agos) 25 sydd wedi’u lleoli yn Tidworth. Yn yr un modd â’r rhan fwyaf o unedau Peirianwyr Brenhinol mae Peirianwyr Brenhinol Mynwy Brenhinol (Milisia) bellach o dan reolaeth Brigâd Peirianwyr 8, rhan o Reolaeth y Lluoedd.

Sefydlwyd Peirianwyr Brenhinol Mynwy Brenhinol (Milisia) ar gyfer Milwyr Wrth Gefn, Rheolaidd a Sifil, ac mae’n cyflogi pobl sydd ag amrywiaeth eang o sgiliau ac sy’n dod o gefndiroedd gwahanol. Ein nod yw sicrhau bod y profiad o fod yn y Fyddin Wrth Gefn mor heriol, amrywiol a gwobrwyol â phosibl.

Beth Rydym yn ei Wneud

Mae Peirianwyr Brenhinol Mynwy Brenhinol (Milisia) yn Gatrawd Peirianwyr Ymladd ac felly rydym yn hyfforddi fel Milwyr, Peirianwyr Ymladd a Gweithwyr Medrus (Artisans). Ein rôl yw anfon timau o rhwng 3 a 140 o filwyr i ymgyrchoedd yn y DU a thramor.

Rydym yn hyfforddi er mwyn anfon milwyr i ymgyrchoedd lle bydd rhaid cwblhau’r tasgau canlynol:

• Cymorth i Beirianwyr Ymladd.
• Datblygu Seilwaith.
• Rheoli contractau a goruchwylio gweithwyr sifil a gyflogir yn lleol.
• Rheoli cyfleusterau sy’n ymwneud ag offer peirianyddol milwrol.

Mae’r Gatrawd yn cynnwys personél sydd ag amrywiaeth o sgiliau ond rydym yn datblygu’r hyn a elwir yn nodweddion Milisia ym mhob un ohonynt, sef:

  • Arweinyddiaeth
  • Synnwyr Cyffredin
  • Cryfder Corfforol
  • Hunan Ymwybyddiaeth
  • Gallu Technegol

Masnachau Peirianneg ar gyfer Gweithwyr Medrus (Artisans)

Rydym yn datblygu mwy o sgiliau peirianyddol technegol mewn tair ffordd o fewn y Gatrawd:

1) Cyrsiau Masnach ar gyfer Gweithwyr Medrus Wrth Gefn
Mae cyrsiau masnach ar gyfer Gweithwyr Medrus Wrth Gefn ar gael i’r holl beirianwyr ymladd o fewn y Gatrawd ac maent yn cyflawni dealltwriaeth a gallu sylfaenol mewn amrywiaeth o sgiliau sy’n canolbwyntio ar seilwaith.

2) Mynychu Cyrsiau Masnach y Fyddin Reolaidd*
Gall y Milwyr Wrth Gefn hynny sydd ag amser ac sy’n bodloni’r safonau mynediad fynychu’r cyrsiau gweithwyr medrus a nodir isod yn yr Ysgol Beirianneg Filwrol Frenhinol yn Chatham, Kent.* Caiff y cyrsiau yma eu credydu gan sefydliad City and Guilds ac maent yn amrywio o ran cyfnod, hyd at 10 mis, yn dibynnu ar lefel y profiad blaenorol. Ymhlith y cyrsiau mae:

• Saer Coed a Saernïaeth
• Gosodwr Briciau a Choncrit
• Trydanwr
• Peiriannydd Gwres a Phlymwr
• Gorffennwr Adeiladu a Strwythurol

3) Cymwysterau Masnach Sifil Presennol Ategol
Gall unigolion sydd wedi cymhwyso i gyflawni gwaith masnach fedrus drwy sefydliad sifil wella’u cymwysterau drwy fynychu modiwlau arwahanol yn yr Ysgol Beirianneg Filwrol Frenhinol yn Chatham, Kent. Yn ogystal, caiff unigolion sy’n gwasanaethu gyda’r Gatrawd eu hannog i sicrhau bod eu cymwysterau sifil presennol wedi’u cymeradwyo er mwyn iddynt allu gweithredu mewn amgylchedd milwrol.

*Bydd Milwyr sy’n mynychu cyrsiau masnach ar gyfer gweithwyr medrus y Fyddin Reolaidd yn agored i ymrwymiad dychwelyd i wasanaeth sydd wedi rhwymo mewn cyfraith.

Gweithredwr Mecanyddol Peiriannau, Arbenigwyr Logisteg a Gyrwyr

Mae’r Gatrawd yn hyfforddi Gweithredwyr Mecanyddol Peiriannau, Arbenigwyr Logisteg a Gyrwyr gan ddefnyddio proses hyfforddi sydd wedi’i datblygu’n dda ar gyfer Milwyr Wrth Gefn.

Lluoedd Cysylltiedig

Cogydd Y Corfflu Logisteg Brenhinol (RLC)
Mae gan y Gatrawd gyfleoedd i Gogyddion sydd wedi’u hyfforddi i baratoi bwyd mewn amgylchiadau heriol, mewn barics ac mewn ceginau maes awyr agored.

Technegydd Meddygol Ymladd ar gyfer Corfflu Meddygol Brenhinol y Fyddin (RAMC)
Mae gan y Gatrawd gyfleoedd i Dechnegwyr Meddygol Ymladd sydd wedi’u hyfforddi i roi triniaeth mewn argyfwng, symud y rhai sydd wedi’u hanafu a delio gydag anghenion meddygol dyddiol y milwyr.

Arbenigwr Adnoddau Dynol Ymladd (CHRS) – Corfflu Cyffredinol Cynorthwywyr Gweinyddol (Cymorth Staff a Phersonél) (AGC(SPS))
Mae gan y Gatrawd gyfleoedd i Arbenigwr Adnoddau Dynol Ymladd (CHRS) sy’n darparu cymorth Adnoddau Dynol a gweinyddol.

Sut Ydw i’n Ymuno?

Gallwch ymuno drwy gysylltu â’n Tîm Recriwtio mewn unrhyw un o’n Canolfannau Byddin Wrth Gefn neu drwy ymweld â Swyddfa Gyrfaoedd y Lluoedd Arfog yn eich ardal leol.

Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol drwy:

Ebost: rmonrem.recruiting@hotmail.co.uk
Ffôn: 01600 711455

Yna byddwn yn trefnu i chi ymweld â’n Canolfannau Byddin Wrth Gefn yn eich ardal leol ac yn egluro’r cyfleoedd y gall Peirianwyr Brenhinol Mynwy Brenhinol (Milisia) a’r Fyddin Wrth Gefn eu cynnig i chi.**

** Dim ond ‘Un Fyddin’ sydd nawr, sef y Fyddin Reolaidd a’r Fyddin Wrth Gefn ynghyd, felly mae proses recriwtio’r Fyddin Wrth Gefn yn gynhwysfawr ac yn debyg i’r broses ddethol ar gyfer y Fyddin Reolaidd. Efallai bydd y broses yn cymryd sawl wythnos a bydd angen i chi ymweld â chanolfan y Fyddin Wrth Gefn sawl gwaith cyn i chi symud i hyfforddiant cychwynnol. Mae’r broses gais yn cynnwys cymysgedd o weithgareddau ar-lein a gweithgareddau yn yr uned a ddarperir gan ein Timau Recriwtio a fydd yn eich arwain a’ch mentora i sicrhau eich bod yn meddu ar yr hyder a’r wybodaeth i lwyddo.

Share this page

Bookmark and Share